Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd
zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding
tussen de opdrachtgever of de cliënt en Aitton notarissen. Deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing op iedere opdracht aan Aitton notarissen, daaronder begrepen iedere
vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

Opdracht
1.1 Aitton notarissen is een maatschap van notarissen (natuurlijke personen en/of
praktijkvennootschappen), dan wel een door een notaris-ondernemer uitgeoefende
onderneming.
1.2 De opdrachtnemer is Aitton notarissen. Aitton notarissen is gevestigd te Tiel en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden Nederland te Utrecht onder
nummer 30249004.
1.3 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door
Aitton notarissen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat
een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de
artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt volledig uitgesloten.
1.4 De cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.
Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan de
opdrachtnemer een schriftelijke opdracht, ondertekend door de cliënt, verlangen.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het
algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is
gegeven, geen rechten ontlenen.
1.5 Aitton notarissen neemt door aanvaarding van de opdracht een
inspanningsverbintenis op zich. Aitton notarissen voert de werkzaamheden naar
beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt
ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
1.6 De opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke
gegevens en informatie aan Aitton notarissen te verschaffen. Indien hieraan niet
wordt voldaan, is Aitton notarissen gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van
de opdracht.
1.7 De opdrachtgever dient Aitton notarissen onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts
staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid
van de aan Aitton notarissen verstrekte gegevens en informatie.
1.8 Niet alleen Aitton notarissen, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei
wijze aan Aitton notarissen zijn verbonden, als ook derden – die bij de uitvoering
van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze
algemene voorwaarden een beroep doen.
1.9 Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een
notariële akte, vallen onder de opdracht.

Honorarium
2.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Aitton notarissen omvatten het
eigenlijke honorarium en de zogenaamde verschotten.
2.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeenkomen of uit de aard van de
opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede
tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de
opdracht anders voortvloeit, is Aitton notarissen bevoegd ter zake van de in artikel
1.9 bedoelde werkzaamheden aan de opdrachtgever de kosten daarvan in rekening
te brengen aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht
geldende uurtarief.
2.3 Aitton notarissen is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen. Ook
tijdens de duur van de opdracht is Aitton notarissen bevoegd om het basisuurtarief
te wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.4 Naast het honorarium wordt de opdrachtgever aan Aitton notarissen verschuldigd
de verschotten die bestaan uit te specificeren kosten zoals, maar daartoe niet
beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten,
vertaalkosten, kadasterkosten, kosten uittreksels en dergelijke en niet eenvoudig te
specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax en dergelijke die door haar
op een percentage van het honorarium vastgesteld kunnen worden.
2.5 Op eerste verzoek zal Aitton notarissen de opdrachtgever een specificatie van haar
declaraties verstrekken.

Declaraties
3.1 Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Aitton
notarissen, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van
de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.
3.2 De opdrachtgever is aan Aitton notarissen een voorschot verschuldigd op het aan
haar toekomende, indien en voor zover door Aitton notarissen ter zake een
voorschot in rekening wordt gebracht.
3.3 Aitton notarissen is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht
maandelijks of anderszins tussentijds te declareren.
3.4 Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als
de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan Aitton
notarissen toekomt.
3.5 De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum.
3.6 Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dient de
opdrachtgever, voordat Aitton notarissen de opdracht aanvaardt, een voorschot te
voldoen ter hoogte van de eigen bijdrage in de gefinancierde rechtshulp alsmede de
verschotten.

Opschorting en klachten
4.1 Indien een declaratie danwel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van
de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van
Aitton notarissen, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden
opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de
hoogte worden gebracht. Aitton notarissen is niet aansprakelijk voor schade die
ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
4.2 Op de dienstverlening van Aitton notarissen is de Klachten- en Geschillenregeling
Notariaat van toepassing. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in
behandeling nadat de klachtenregeling van Aitton notarissen is doorlopen. Deze
klachtenregeling is opgenomen op de website van Aitton notarissen:
www.aittonnotarissen.nl. Zie daarvoor tevens www.knb.nl en
www.degeschillencommissie.nl.

Rente en incassokosten
5.1 Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de
opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de

opdrachtgever aan Aitton notarissen de wettelijke rente alsmede buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd over het volledige factuurbedrag.
5.2 Indien de opdrachtgever een consument is, dan bedraagt de hoogte van de
incassokosten:
– 15% over de eerste € 2.500,- van de vordering, met een minimum van
€ 40,-;
– 10% over de volgende € 2.500,- van de vordering;
– 5% over de volgende € 5.000,- van de vordering;
– 1% over de volgende € 190.000,- van de vordering;
– 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is dan wel een natuurlijk persoon die
handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan bedraagt de hoogte
van de incassokosten tien procent van de openstaande vordering, met een
minimum van € 250,-.
5.3 In dit artikel wordt met de opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval van
artikel 3 lid 4.

Aansprakelijkheid
6.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis –
waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid
leidt voor Aitton notarissen, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot die gevallen of
gebeurtenissen die gedekt zijn onder de verzekeringspolis, alsmede tot het
maximale bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval
Aitton notarissen aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van
het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van
verzekeraars is.
6.2 Bij het inschakelen van derden door de opdrachtnemer, zal Aitton notarissen steeds
de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Aitton notarissen is echter voor eventuele
tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
6.3 De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in lid 1 van dit artikel geldt ook indien
Aitton notarissen aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor
het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht
gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken,
geen uitgezonderd.
6.4 De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in lid 1 van dit artikel geldt eveneens
indien Aitton notarissen haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is
voortgevloeid.
6.5 De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in lid 1 van dit artikel is mede gemaakt
ten behoeve van de aan Aitton notarissen verbonden medewerkers, partners en
waarnemers, alsmede van alle overigen die op haar kantoor werkzaam zijn, zodat
dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen. De
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld
van de in dit lid genoemde personen.
6.6. De beroepsaansprakelijkheid van Aitton notarissen is overeenkomstig de
voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verzekerd. In de
geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de
verzekering moet voldoen.
6.7 Op de eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing.
Voorlichting over financiële gevolgen
7.1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties
van zijn inschakeling.

7.2. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen
worden gebracht dan afgesproken.
7.3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een
andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
Beroeps- en gedragsregels
8.1 De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van
deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en
Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en
consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek
worden verstrekt.

Archivering
9.1 Nadat de opdracht door Aitton notarissen is beëindigd, staan alle in het dossier
aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan deze ter
beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij Aitton notarissen opvragen.
Aitton notarissen zal het overblijvende dossier – zijnde de administratieve gegevens
– gedurende zeven jaar bewaren. Na afloop van de termijn van zeven jaar zal het
dossier worden vernietigd. Aitton notarissen is steeds bevoegd voormelde dossiers
geheel of gedeeltelijk op digitale wijze te bewaren.

Toepasselijk recht en bevoegde instantie
10.1 Op de overeenkomst tussen Aitton notarissen en haar opdrachtgevers en cliënten is
Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de
Nederlandse rechter of de Geschillencommissie Notariaat bevoegd.