Disclaimer

Aitton notarissen is een maatschap van notarissen (natuurlijke personen en / of praktijkvennootschappen), dan wel een door een notarisondernemer uitgeoefende onderneming. Iedere aansprakelijkheid van Aitton notarissen is beperkt tot die gevallen of gebeurtenissen die gedekt zijn onder de verzekeringspolis, alsmede tot het maximale bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Aitton notarissen aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Aitton notarissen aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan Aitton notarissen verbonden medewerkers, partners en waarnemers, alsmede van alle overigen die op haar kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van de informatie op deze website aan derden is niet toegestaan. Aitton notarissen staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie.

Het concept alsmede de uitvoering van deze website is verzorgd door Buro210.

Neem contact op